Optykolor.pl

Regulamin Optykolor.pl

Regulamin sklepu internetowego optykolor.pl

§ 1 Przedmiot regulaminu, postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Polski. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego optykolor.pl dostępnego pod adresem http://www.optykolor.pl .

2. Właścicielem sklepu internetowego optykolor.pl jest firma Top Soczewki Tomasz Ronatowicz ul. Wadowicka 12 lok. 40 , 30-415 Kraków przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym 2946 /2009 , REGON: 120918104 , NIP: 5361498076.

3. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail: biuro@optykolor.pl , telefonicznie pod numerem: +48 601 448 006 w godz. 9.30 – 17.00 w dni robocze oraz listownie na adres: Top Soczewki Tomasz Ronatowicz , ul. Wadowicka 12 lok. 40, 30-415 Kraków.

§ 2 Definicje

1. Właściciel Sklepu, Sprzedający - Właściciel sklepu internetowego optykolor.pl , o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;

2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy zawartej ze Sprzedającym w formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronach internetowych Sprzedającego.

3. Przedsiębiorca - Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, któ ry zawarł ze Sprzedającym Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową ( Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr. 16, poz. 93 ze zm.) art. 22,

5. Sklep - sklep internetowy optykolor.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.optykolor.pl

6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych w Polsce za dni ustawowo wolne od pracy.

8. Konto Klienta - strefa dostępna dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu loginu oraz hasła. Strefa ta umożliwia m.in. składanie zamówień, śledzenie stanu ich realizacji zamówienia, a także aktualizację swoich danych osobowych.

9. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości zawierającej informacje handlowe dotyczące aktualnej oferty, informująca o promocjach, oraz rabatach. Usługa wymaga wskazania adresu e-mail na przesyłanie informacji handlowych oraz wyrażenia zgody na ich przesyłanie. Usługa Newsletter jest usługą bezpłatną.

10. Hasło – poufny ciąg znaków dostępny wyłącznie dla Klienta, umożliwiający zalogowanie się do indywidualnego Konta Klienta, w sferze dla niego przeznaczonej.

11. Login – nazwa użytkownika, która umożliwia zalogowanie do Sklepu po dokonaniu rejestracji.

12. Towar - produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w Sklepie.

13. Cennik – cennik towarów sprzedawanych lub świadczonych przez Sprzedającego, wraz z zestawieniem rodzajów i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.

14. Cookies - tzw. "ciasteczka" to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

§ 3. Rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego optykolor.pl oraz świadczy usługę "Newsletter".

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze sklepu internetowego optykolor.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "kupuję bez rejestracji". W przypadku składania Zamówienia bez rejestracji w Sklepie, nie jest tworzone Konto Klienta. Sposób składania zamówień określony jest w §6.

4. Klient, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się do Panelu (Strefy) Klienta podając login i hasło.

5. Zamówienia wysyłane są na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Sklep umożliwia wysłanie towarów również poza terytorium Unii Europejskiej. W takiej sytuacji warunki sprzedaży oraz wysyłki uzgadniane są za pośrednictwem poczty elektronicznej indywidualnie z Klientem.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.


§ 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

- Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

- Włączoną obsługę Java Script,

- Aktywny adres e-mail.


2. W ramach witryny Sklepu stosowane są pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Klient może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies lub blokować je. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze Klient powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi na witrynie producenta używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Najpopularniejsze z nich:

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Chrome

Opera

Jeśli Klient wyraził zgodę na przesyłanie plików cookies i ustawienia przeglądarki pozwalają na ich stosowanie witryna Sklepu będzie je wysyłać w celu dostosowywania treści i komunikatów reklamowych. Pliki cookies zapisywane są na komputerze Klienta. Sklep korzysta również z usług internetowych firm trzecich ( Faceook, Google+, Opineo, itp.). Z tego powodu zapisywane są również pliki cookies niezwiązane bezpośrednio z działalnością Sklepu.

3. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

4. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

§ 5. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, przyczyny odmowy zawarcia Umowy


1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna. Z chwilą dokonania rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym optykolor.pl również jako użytkownik niezarejestrowany czyli poprzez zaznaczenie opcji jednorazowego zakupu bez rejestracji. Z chwilą wybrania tej opcji funkcjonalności przypisane do Konta Klienta, tj. zapamiętanie danych adresowych, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz historia wcześniejszych zamówień będą niedostępne.

3. W celu rejestracji obowiązkiem Klienta jest wypełnienie formularza rejestracyjnego. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, Loginu (nazwy użytkownika) oraz ustawienie Hasła.

4. W trakcie rejestracji Sklep prosi także o podanie danych do wysyłki zamówienia. W przypadku, gdy formularz jest wypełniany przez Konsumenta są to:

-Imię i nazwisko,

-Adres zamieszkania (nazwa ulicy, numer budynku, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

-Numer telefonu.


5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

-Nazwę Firmy,

-Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

-Adres siedziby (nazwa ulicy, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

-Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

-Numer telefonu.

Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym, z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Właściciel Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.  Termin wypowiedzenia umowy wynosi 14 dni. 

8. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

9. Sprzedający ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:

-niespełnienia przez Klienta warunków wynikających z Regulaminu dotyczących podania danych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy, lub przedstawione przez Klienta dane budzą zasadne wątpliwości.

-braku możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy we wskazanym terminie.

§ 6. Warunki sprzedaży


1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego optykolor.pl .

2. Sprzedający oraz Klient są stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego optykolor.pl

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

-podać aktualny adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz

-zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny przedstawione na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Towary zaprezentowane w Sklepie nie są odzwierciedleniem stanu magazynowego.

6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Klient nie może nabyć więcej niż 10 sztuk tego samego lub podobnych towarów. Właściciel Sklepu ma prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę jeżeli łączna wartość zamówień przekracza 1000 zł w ciągu 30 kolejnych dni. 

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 10-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-10.

8. Sprzedający umożliwia Klientowi założenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej w oparciu o Sklep.

9. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00 oraz w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele oraz święta ) będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygaśnie) i składa się z następujących czynności:

-wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

-dodania ich do koszyka,

-wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

-zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

-dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.

-kliknięcia przycisku "Kupuję".


11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

-potwierdzenia zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

-odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

-propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.

12. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 11 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp. 

13. Kontroferta, o której mowa w ust. 11 lit. c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu optykolor.pl są cenami brutto - podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

15. Czas realizacji zamówienia jest określony indywidualnie dla każdego produktu i podany w jego opisie (liczony w dniach roboczych od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu wysłania przesyłki)

16. Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Klientowi zmianę danych do dostawy, a także zmianę treści zamówienia (do momentu wysłania przesyłki).

§ 7. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszty dostawy


1. Właściciel Sklepu zobowiązany jest dostarczyć towar w stanie wolnym od wad.

2. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu soczewek. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Właściciel Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

4. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie, a w przypadku przesyłki dostarczanej za pobraniem odbieranej osobiście w dniu zawarcia umowy (jeśli, odpowiednio zaksięgowanie lub zawarcie umowy nastąpi do godz. 12.00), z zastrzeżeniem §6 ust. 9.

5. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

6. Cennik dostaw jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu.

7. Sklep optykolor.pl wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia i podać dane do faktury.

8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail korespondencji mailowej lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar na życzenie wydruku faktury VAT.

9. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej przesyłki.

10. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Klienta. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji podania przez Klienta niepełnych, bądź fikcyjnych danych utrudniających bądź uniemożliwiających realizację zamówienia.

11. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy przesyłka ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jej dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Właściciela Sklepu poporzez wysłania wiadmości na wskazany adres e-mail: biuro@optykolor.pl . 


§ 8. Sposoby i terminy zapłaty


1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

-Przelewem na rachunek bankowy,

-Przy odbiorze - za pobraniem,

-Kartą kredytową,

-Przelewem SEPA, z możliwością zaznaczenia opcji SHA.


2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt (a), (d) i (e), termin zapłaty wnosi 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru.

3. Dane do przelewu: Top Soczewki Tomasz Ronatowicz, ul. Wadowicka 12 lok. 40, 30-415 Kraków, Bank ING nr konta: 16 1050 1445 1000 0090 7856 7220 , SWIFT: INGBPLPW .

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia wpłynięcia kwoty na rachunek.

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. W przypadku braku możliwości weryfikacji np: brak kontaktu telefonicznego z Klientem, podanie przez niego błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail Sprzedający ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

6. W przypadku płatności poprzez system SEPA, Klient przed dokonaniem płatności powinien zapoznać się z zasadami płatności oferowanymi przez Operatorów tych usług.

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży


1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem
wzoru formularza (który jest załącznikiem do niniejszego Regulaminu) i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

-wiadomością e-mail, na adres biuro@optykolor.pl ,

-w formie pisemnej, na adres Top Soczewki ul. Wadowicka 12 lok. 40, 30-415 Kraków.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

-dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

-bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

-kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

-w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

-w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

-w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

-w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

-o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

-o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie14 dni od odstąpienia na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony Sprzedający jeśli:

-zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez sprzedającego.

-towar jest odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta w sposób eliminujący możliwość jego uszkodzenia w czasie transportu.


9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 10. Prawa i obowiązki stron


1. Właściciel Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy optykolor.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Klienta, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu. 

3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych. 


§ 11. Ochrona danych osobowych


1. Właściciel Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług..
2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, Właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.

3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel sklepu internetowego optykolor.pl , który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Właściciel Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów. Właściciel Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Właściciel Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Właścicielowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Właściciel Sklepu zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

8. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Właściciela Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta.

9. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

10. Wraz z usunięciem Konta Klienta Właściciel Sklepu usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 12. Reklamacje


1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu reklamacji
  zawierającym:

- Imię i nazwisko,

- numer zamówienia

- opis niezgodności towaru z umową,

- datę zakupu

- protokół szkody

- zdjęcie uszkodzenia towaru


3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@optykolor.pl lub listownie na adres: Top Soczewki Tomasz Ronatowicz, ul. Wadowicka 12 lok 40, 30-415 Kraków.

6. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta Klienta w przypadku gdy reklamację składa Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, na adres podany podczas składania zamówienia w przypadku gdy reklamacji dokonuje Klient, który nie dokonał rejestrecji w Sklepie w terminie 14 dni.

7. Klient zobowiązany jest przesłać soczewki waz z blistrami do Właściciela Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki. 

8. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez optykolor.pl do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia.

9. Sklep internetowy optykolor.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

-pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)

-złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.

-brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka.

-używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym: - doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,

-zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,

-doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,

-używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.

10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy optykolor.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa obowiązującego w Polsce wraz z przepisami wykonawczymi.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego w menu górnym oraz stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem Umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3 sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

5. O każdej zmianie Regulaminu Właściciel Sklepu powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail.

6. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę w przypadku braku akceptacji zmian w terminie 14 dni.

7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

8. Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014Pliki do pobrania:

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny
Strefa klienta: Zaloguj się | Rejestracja